Nordland

Postkort Nordland. Gate 1. Narvik

Postkort Nordland. Gate 1. Narvik

Brukt 1915. Narvik Bokhandel uten nr...

Kr.150,00

Postkort Nordland. Narvik (2)

Postkort Nordland. Narvik (2)

Brukt 1933. Narviks Bokhandel nr. 116..

Kr.40,00

Postkort Nordland. Narvik. Gatemotiv

Postkort Nordland. Narvik. Gatemotiv

Ubrukt. Narviks Bokhandel nr. 5..

Kr.100,00

Postkort Nordland. Parti ved Svolvær (1)

Postkort Nordland. Parti ved Svolvær (1)

Ubrukt. Oppi nr. 1996..

Kr.25,00

Postkort Nordland. Norge. Svolvær

Postkort Nordland. Norge. Svolvær

Ubrukt. Oppi nr. 2004..

Kr.30,00

Postkort Nordland. Svolvær.

Postkort Nordland. Svolvær.

Brevkort. Brukt 1910. Varenr. 3..

Kr.100,00

Postkort Nordland. Raftsund

Postkort Nordland. Raftsund

Mittet221. Brukt 1912. Varenr. 4...

Kr.50,00

Postkort Nordland. Lauksund i Raftsund.

Postkort Nordland. Lauksund i Raftsund.

Mittet nr. 1/68. Ubrukt. Varenr. 5...

Kr.50,00

Postkort Nordland. Reine med Reinebringen.

Postkort Nordland. Reine med Reinebringen.

Ubrukt. Merket nr. 102. Brevkort. Varenr. 6...

Kr.80,00

Postkort Nordland. Parti ved Svolvær (2)

Postkort Nordland. Parti ved Svolvær (2)

Ubrukt. Oppi nr. 1994..

Kr.20,00

Postkort Nordland. Narvik torv

Postkort Nordland. Narvik torv

Limrester på baksiden. Ubrukt. Mittet nr. 153. Varenr. 14...

Kr.50,00

Postkort Nordland. Svolvær

Postkort Nordland. Svolvær

Limrester på baksiden. Mittet nr. S 152. Ubrukt. Varenr. 15...

Kr.85,00

Postkort Nordland. Svolvær

Postkort Nordland. Svolvær

Oppi nr. 10. Ubrukt. Varenr. 18...

Kr.80,00

Viser 1 til 13 av 13 (1 sider)